Om Bin

Om Bin...

Nordiskt honungsbi (Apis mellifera melifera) Länk: Om ekologisk biodling/Val av bi

 

Om du vill veta mer om bin och biodling kolla in:

OM en allvarlig anafylaktisk reaktion uppstår efter ett bi/getingstick med hastigt uppkomna symptom:

Tecken på en allvarlig reaktion:

 

# upprepade hostningar som inte går att hejda.

# kli i handflatorna

# svullnad i läpparna/halsen

# illamående, domningar

 

Ring omedelbart 112, det kan gälla liv eller död inom ett par minuter!!!

Läs mer om geting och bistick på: www.1177.se/Geting--och-bistick

Sveriges vanligaste geting (Vespula Vulgaris )

Foto: Holger Gröschl

Honungsbiet

 

Honungsbiet har sedan mycket länge funnits i människans tjänst. Det finns många varianter (Raser) av honungsbin men gemensamt är att de har utvecklats tillsammans med människan och har blivit beroende av dess omsorg.

 

Näst efter solitärbin och humlor är honungsbiet en av de viktigaste pollinerarna i landskapet.

Globaliseringen i vår tid har har utsatt de lokala varianterna av honungsbin för nya smittor vilket den saknar försvar emot. Amerikansk yngelröta och Varroakvalstret är det senaste i raden av flera nya hot och kräver aktiva och regelbundna åtgärder av biodlaren. Det förebyggande arbetet mot olika sjukdomsalstrare ställer allt högre krav på biodlarens kunskap och omsorg om sin bipopulation. För att minska smittorisk mellan bisamhällen måste alla samhällen (kupor) finnas anmälda hos bitillsyningsmannen eller Länstyrelsen Därför är det viktigt att ta kontakt med den lokala biodlaren eller bitillsyningspersonen i distriktet då ett bisamhälle har svärmat och uppenbart är på vift

Sanering av bisamhällen är bara tillåtet vid olägenhet, se Anticimex

 

Bin är mycket duktiga på att försvara sig men är inte intresserade av oss förrän vi stör dem. Bin är mycket känsliga för ljud och häftiga rörelser, vilket väcker vaktbinas instinkter att försvara sin kupa. De kan också reagera häftigt om någon i kollonin blir klämd eller utsatt. Det lättaste sättet att undvika konfrontation är att behålla lugnet och smidigt backa en bit från kupan. Ibland kan ett bi till/ från kupan av ren nyfikenhet flyga ett varv runt dig och landa men flyger strax vidare efter att ha undersökt dig. Ett aggressivt vaktbi anfaller omgående och bara vid hot.

 

Om du ändå har oturen att bli stucken ska du mycket snabbt ta dig från platsen eftersom bisticket sänder doftsignaler till övriga vaktbin som med livet som insats går till ytterligare attack.

Varken bi eller getingstick är någon trevlig upplevelse och kan i värsta fall orsaka en mycket allvarlig allergisk reaktion, även om den är ovanlig. Vid en normal reaktion går smärtan över ganska snabbt (1/2-1 h) men en kraftig svullnad och en intensiv klåda kan kvarstå ett par dagar upp till en vecka. Sticket kan även bilda en liten varruva på huden.

Bästa sättet ALLTID, att minska normala symptom vid bistick är att snabbt avlägsna gadden men UTAN att trycka på giftblåsan. Giftblåsan tömmer nämligen sig själv på giftet inom 30-60 sek Nagel el. knivegg är bra verktyg, riv/skrapa bort!

Getingar släpper inte sin gadd, och överlever men lämnar en väl ömmande röd prick och kraftig svullnad efter sig.

 

Ett gammalt bra biodlartrick är att omedelbart tvätta av huden runt sticket med ljummet vatten och därefter hålla huden på/runt om sticket fuktig med en kompress under ett par timmar, på så sätt lindras effekten av giftet. Svullnaden och kliet blir inte lika kraftig. Men detta måste göras direkt efter sticket. Läs mer på 1177.se om olika metoder.

Skillnaden mellan Bi och Geting

 

I första hand är det getingen som dras till våra dukade bord och saftglas på sommaren eftersom de älskar lukten av sötsaker och äter frukt. Getingen är också ett rovdjur. Bin däremot är i allmänhet inte alls intresserad av något annat än att besöka växter för att samla nektar, pollen och propolis.

Tittar man lite noggrannare kan man se att det är relativt stor skillnad mellan ett honungsbi och en geting. Honungsbiet är mer kompakt, och har en tydlig nästan luddig behåring på kroppen vilket getingen saknar. Getingar har en mycket smal "midja" och ofta en mer intensiv gul färg. Getingar är rovdjur och förser sig själva och sina yngel med protein från insekter men är också mycket förtjusta i sötluktande saker. Getingen tillhör släktet steklar och har en helt annan livscykel än bin. Honan driver själv upp samhället under sommaren. Det är lätt att känna igen ett getingbo då det består av en grå pappersliknande celulosamassa. Cellulosa som getingen gnager av från ex gamla parkbänkar eller annat poröst trä.

Solitärbin

 

Solitärbin (vildbin) som är vår allra viktigaste pollinerare, saknar arbetsbin. Den övervintrade och nyparade drottningen sköter ensam om arbetet med att föda upp nya drönare och drottningar till nästa säsong, därav namnet solitärbi. Den parade drottningen bygger sitt bo i hålor eller gångar i marken och dör sedan när vintern kommer. Solitärbin finns i 250 olika arter.

 

Solitärbin men också humlor är ofta specialiserade på olika växtarter och är därför mycket sårbara för förändringar i odlingslandskapet. Utan bin och humlor skulle landskapets odlingar och artrikedom skadas mycket allvarigt!

Källa: www.jordbruksverket.se/nyttodjur/solitarbin